دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/20 | 

دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره‌وری، از رساله خود با عنوان «توسعه مفهوم کیفیت در پروژه‌های خطوط لوله انتقال نفت و گاز»‏‎ ‎به راهنمایی آقای دکتر نورالسناء ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ دفاع خواهد نمود‎.

شماره دانشجوئی: ۹۰۸۷۲۰۰۶
نشانی الکترونیکی: chegeni۱۳۴۹yahoo.com
استاد راهنما:  آقای دکتر رسول نورالسناء
استاد مشاور: آقای دکتر سیامک نوری
اساتید داور داخلی: آقای دکتر احمد ماکوئی- آقای دکتر مرتضی باقرپور
اساتید داور خارجی:  آقای دکتر سیدفرید قادری- آقای دکتر رضا برادران کاظم‌زاده
زمان دفاع: ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱- ساعت ۱۲ کلاس ۳۰۱ ( طبقه سوم دانشکده)

چکیده:

    امروزه با توسعه علم و فناوری در پروژه‎ها، ضرورت توسعه مفهوم کیفیت به منظور ارزیابی، ایجاد، کنترل، بهبود و حفظ آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی با توجه به حجم زیاد منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‎گذاری و اجرای پروژه‌های خطوط انتقال گاز در جهان، حساسیت اینگونه پروژه‌ها از منظر ایمنی، دوام و محیط زیست، انتظارات ومطالبات مشتریان و لزوم تحرک، پویایی و موفقیت، از اهداف مهم تحقیق در "توسعه مفهوم کیفیت در پروژه‌های انتقال گاز" بوده است.

    به منظور انجام این پژوهش، ابتدا پروژه‌های خطوط انتقال گاز ایران به عنوان جامعه هدف جهت مطالعه و جمع‌آوری داده و اطلاعات مورد نیازانتخاب گردید. همچنین مبتنی بر نظریه سازه شخصی جرج کلی و با استفاده از تکنیک شبکه خزانه از ۲۰ نفر از مدیران و مسئولین درگیر دراین پروژه‌ها مصاحبه به عمل آمد و با روش نردبانی توسعه پیدا کرد که در مجموع ۲۸۴ سازه کیفیت استخراج گردید. سپس این سازه های اولیه با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا در۴۰ سازه طبقه بندی شدند و شبکه ماتریسی خزانه را تشکیل دادند. در این مرحله از آزمون تی برای بررسی انطباق سازه ها با مفهوم کیفیت و از خبرگان جهت بررسی و تایید سازه های بدست آمده استفاده گردید.

     در ادامه به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، شامل ۵ خروجی اصلی از جمله ۱-  خوشه‌بندی سازه‌ها و شناسایی سازه‌های مهم کیفیت ۲- طراحی مدل‌های تلفیقی نقش و اهمیت سازه‌ها در چرخه حیات پروژه ۳- طبقه بندی سازه‌ها در عناصر و شناسایی سازه‌های مهم در طبقات ۴- الویت‌بندی عناصر و نهایتاً ۵- ارائه مدل مفهومی با استفاده از معادلات ساختاری، اقداماتی به شرح زیر انجام پذیرفت:
Øبه منظور شناسایی سازه‌های مهم (خروجی ۱)، با استفاده از تحلیل خوشه‌ای سلسله مراتبی سازه‌های استخراج شده طبقه‌بندی شدند و با اخذ نظر خبرگان خوشه‌بندی سازه‌ها تثبیت گردید. سپس از آزمون دوجمله‌ای برای بررسی انطباق میان سازه‌ها و از تحلیل آماری پارتو در دو مرحله درون هر خوشه و بین خوشه‌ها جهت تعیین نمایندگان خوشه‌ها استفاده شد.
Øجهت طراحی مدل‌های تلفیقی(خروجی ۲)، ابتدا با طراحی پرسشنامه و اخذ نظر ۳۵ نفر از مسئولین پروژه‌های خطوط انتقال گاز اهمیت ویژگی‌های کیفیت درمراحل چرخه حیات پروژه یعنی شروع، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و خاتمه پروژه مشخص شد. سپس مدل‌های تلفیقی با هدف توصیف نقش این سازه‌ها در فضای ماتریسی مرکب از ابعاد الف- جنبه های کیفیت در پروژه های ساخت و ب- چرخه حیات پروژه طراحی گردیدند.
Øجهت طبقه‌بندی سازه ها در عناصر(خروجی ۳)، سازه‌های استخراج شده از تحقیق در۶ عنصر با کیفیت‌ترین پروژه، بی‌کیفیت‌ترین پروژه، پروژه با کیفیت بالا، پروژه با کیفیت پایین، پروژه با کیفیت متوسط، پروژه باکیفیت ایده‌آل با استفاده ازابزار تحلیل آماری لیزرل طبقه‌بندی شدند و با توجه به تفسیر نتایج از مدل سازی معادلات ساختاری و بار عاملی، نماینده‌گان طبقات انتخاب گردیدند.
Ø به منظور الویت بندی عناصر (خروجی ۴)، با استفاده از نرم افزار اس پی اس و آزمون فریدمن، عناصر اولویت بندی شدند.
Øجهت ارائه مدل مفهومی (خروجی ۵)، با استفاده ازابزار تحلیل آماری لیزرل، سازگاری کل مدل مفهومی مورد برازش قرار گرفت و با توجه به نتایج بدست آمده تمامی شاخص های برازندگی، تناسب داده های گردآوری شده با مدل نشان داده شد و مورد تایید قرار گرفت.

    از نظر سهم نوآوری این پژوهش، می‌توان به شناسایی تعداد زیادی از سازه‌های کیفی با توجه به فهم مدیران پروژه‎های انتقال گاز اشاره نمود. این پژوهش با ارائه پیشنهاد در تایید اعتبار، ادبیات کیفیت در پروژه‌ها را غنی می‌کند و همچنین استفاده از این سازه‌ها در عرصه فعالیت سازمان‌های پروژه محور بینش مدیران و ذی‌نفعان را توسعه می‌دهد. علاوه بر این تکنیک شبکه خزانه که مبتنی بر نظریه‌های تفسیری است پیش از این در بررسی پروژه های صنعت نفت و گاز استفاده نشده است و از این جنبه می‌تواند نوآوری محسوب شود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.69685.fa.html
برگشت به اصل مطلب