مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اساسنامه
اساسنامه واحد پژوهشی نوع 3

حذف تصاویر و رنگ‌ها


اساسنامه واحد پژوهشی نوع (3-الف) - مشترک بین دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها

 

کلیات

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی وزارت راه و ترابری و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی وزارت راه و ترابری در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی واحد پژوهشی نوع 3 در قالب مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی بین وزارت راه و ترابری و دانشگاه علم و صنعت ایران که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده می شود، براساس مجوز شماره 7844/22 مورخ 13/08/85 شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و بر طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، مصوبات و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.

 

ماده 1- اهداف

1- توسعه و گسترش پژوهش های کاربردی در زمینه قیر.

2- ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی در زمینه مخلوط های آسفالتی.

3- همکاری پژوهشی با مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی.

 

ماده 2- محل مرکز

محل فعالیت مرکز در دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

 

ماده 3- وظایف مرکز

وظایف مرکزکه با توجه به اهداف فوق در زمینه های « قیر و مخلوط های آسفالتی » انجام می گیرد عبارتند از:

1- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی

2- انجام طرح‌های پژوهشی،کاربردی و توسعه ای

3- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مربوط

4- انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی

5- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی در زمینه قیر و مخلوط های آسفالتی

6- همکاری در انجام پروژه های دانشجویی در راستای اهداف مرکز

7- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی مرتبط

8- انتشار نتایج تحقیقات به صورت مجله، کتاب، دیسکت و نظایر آن

9- انجام فعالیتهای ضروری بمنظور بکارگیری نتایج پژوهشهای انجام شده در سطح کشور

 

ماده 4- ارکان

 الف) هیئت امناء

 ب) رئیس

 ج) شورای پژوهشی

تبصره- هیئت امناء مرکز همان هیئت امناء دانشگاه می باشد.

 ماده 5- رئیس 

رئیس مرکز که نماینده قانونی مرکز در مراجع حقیقی و حقوقی می باشد از بین متخصصین و صاحبنظران در زمینه مربوطه به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تایید دستگاه اجرایی و حکم رئیس دانشگاه منصوب می گردد.

ماده 6- وظایف و اختیارات رئیس

1- اداره و هدایت امور مرکز و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیتهای آن در چارچوب مفاد اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوط

2- پیشنهاد تشکیلات مرکز به شورای پژوهشی و هیئت امناء برای تصویب

3- صدور احکام معاونان و مدیران مرکز براساس تشکیلات مصوب

4- امضای قراردادها و اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

5- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به شورای پژوهشی و هیئت امناء برای تصویب

6- تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به شورای پژوهشی و هیئت امناء برای تصویب

7- ارسال صورتجلسات هیئت امناء مرکز به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه اجرایی

8- ارائه گزارش عملکرد سالانه مرکز به شورای پژوهشی، هیئت امناء، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز دستگاه اجرایی.

ماده 7- شورای پژوهشی

ترکیب شورا عبارت است از دو نفر به معرفی رئیس دانشگاه و دو نفر از نمایندگان تام الاختیار وزارت راه و ترابری و رئیس مرکز/ پژوهشکده

تبصره 1- اعضای شورای پژوهشی با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.

تبصره 2- اعضای شورای پژوهشی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 8- وظایف و اختیارات شورای پژوهشی

1- تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پژوهشی

2- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح‌های پژوهشی

3- نظارت بر انتشار کتب و نشریه های پژوهشی

4- بررسی نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی

5- تعیین خط مشی مرکز برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی – پژوهشی، در محدوده ضوابط و مقررات کشور

6- ارزیابی نتایج فعالیتهای پژوهشی

7- بررسی و تصویب سفرهای علمی کوتاه مدت و بلندمدت

 

ماده 9-مقررات مالی

مرکز از نظر مقررات مالی مشمول آئیننامه ای است که بعداً نوشته خواهد شد.

ماده 10- اعضاء هیئت علمی مرکز

اعضاء هیئت علمی مرکز از نظر مقررات استخدامی و نحوه انتخاب و گزینش (علمی و عمومی) تابع ضوابط و مقررات جاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند.

ماده 11- استقلال حقوقی

مرکز از تاریخ تصویب از نظر حقوقی دارای استقلال اداری و مالی است.

ماده 12- منابع مالی

ممنابع مالی مورد نیاز مرکز از محل اعتبارات دانشگاه نبوده و به شرح ذیل تأمین می گردد:

1- از محل انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز دستگاه اجرایی و در صورت وجود ظرفیت اضافی، قرارداد با سایر دستگاه ها

2- از محل ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای به دستگاه اجرایی و در صورت وجود ظرفیت اضافی با سایر دستگاه ها

3- از محل دریافت کمکها و هدایا

ماده 13- قوانین، مقررات، ضوابط و آئین نامه

مرکز تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آئین نامه های مربوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.

 ماده 14- انحلال مرکز

مرکز در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود.

1- به پیشنهاد شورای پژوهشی و تایید هیئت امناء مرکز

2- در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ماده 15- تصفیه

در صورت اعلام موافقت اولیه شورای گسترش آموزش عالی با انحلال مرکز هیئت تصفیه‌ای مرکب از نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده حقوقی وزارت راه و ترابری، نماینده حقوقی دانشگاه و رئیس مرکز تشکیل و با رعایت مقررات قانونی در مدتی که شورای گسترش آموزش عالی تعیین می نماید امر تصفیه را بر عهده خواهد داشت.

ماده 16- وظایف مرکز در قبال هیئت تصفیه

مرکز موظف است تحت نظارت هیئت تصفیه:

1- کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها، شهرداریها، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (اعم از اعضای هیئت علمی کارمندان خود) انجام دهد یا دانشگاه / دستگاه اجرایی با توافق صاحبان حق تعهدات مرکز را رأساً بپذیرد.

ماده 17- باقیمانده دارایی مرکز پس از تصفیه

پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده قبل و حل و فصل امور پژوهشی و حقوقی و تصویب نهایی انحلال مرکز توسط شورای گسترش آموزش عالی، تأدیه کلیه دیون و اعلام ختم تصفیه توسط هیئت تصفیه، باقیمانده دارایی مرکز به دانشگاه علم و صنعت ایران منتقل می شود.

تبصره- هیئت تصفیه موظف است در مورد فوق صورت مجلسی که به امضای کلیه اعضای هیئت مذکور خواهد رسید، تنظیم و یک نسخه از آن را به دانشگاه، یک نسخه به دستگاه اجرایی و نسخه دیگر آن را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.

ماده 18- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

ماده 19- تغییر در مفاد

هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه با پیشنهاد شورای اجرایی (هیئت امناء) مرکز و تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر است.


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3512.3529.fa.html
برگشت به اصل مطلب