مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- آیین نامه ها و مقررات
موافقتنامه و اساسنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای دسترس به هر یک از موارد زیر،لطفا روی آن کلیک نمایید.

1- موافقتنامه همکاری های پژوهشی منعقده فی ما بین وزارت راه و ترابری و دانشگاه علم و صنعت ایران 

2- اساسنامه مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=59.3509.3526.fa
برگشت به اصل مطلب