مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
انتصاب معاونت مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
طی حکمی از سوی ریاست مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی معاونت مرکز منصوب شد.(29/11/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3358.3627.fa.html
برگشت به اصل مطلب