مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
تحویل فاز اول اصلاح شده پروژه روشهای غیر مخرب دانسیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اصلاح فاز اول پروزه"ارزیابی آزمایش های غیر مخرب در تعیین دانسیته لایه های روسازی"به پژوهشکده حمل و نقل ارسال شد.(14/9/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3358.3622.fa.html
برگشت به اصل مطلب