مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
تحویل مرحله اول پروزه آسفالت ضخیم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فاز اول پروزه" ارائه راهکارهای اجرایی جهت تراکم لایه های آسفالتی ضخیم"به پژوهشکده حمل و نقل ارسال شد.(8/7/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3358.3617.fa.html
برگشت به اصل مطلب