مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
پروژه آزمایش­های غیر­مخرب در تعیین دانسیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قراداد پروژه ای تحت عنوان " ارزیابی آزمایش­های غیر­مخرب در تعیین دانسیته روسازی"با پژوهشکده حمل و نقل منعقد شد.(1/5/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3358.3616.fa.html
برگشت به اصل مطلب