مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
پروژه آسفالت ضخیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
قراداد پروژه ای تحت عنوان" ارائه راهکارهای مناسب جهت طراحی،تراکم واجرای لایه‌های آسفالت ضخیم"با پژوهشکده حمل و نقل منعقد شد.(1/5/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3358.3614.fa.html
برگشت به اصل مطلب