مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- اخبار و رویدادها
افتتاح مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی در مورخ 30/3/1386 با حضور وزیر محترم راه و ترابری افتتاح گردید.(30/3/1386)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3358.3611.fa.html
برگشت به اصل مطلب