مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- آزمایش ویسکوزیته سیبولت
آزمایش ویسکوزیته سیبولت قیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایش ویسکوزیته قیر (Bitumen Viscosity ، ASTM-D88)

  هدف : تعیین ویسکوزیته قیر با دستگاه سیبولت-فیورل در دمای 135 درجه سانتیگراد

آزمایش ویسکوزیته سیبولت قیر   زمان لازم بر حسب ثانیه برای عبور 60 میلی لیتر قیر مایع با دمای 135 درجه سانتی گراداز مجرای دستگاه، به عنوان ویسکوزیته قیر تعیین می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3293.3338.fa.html
برگشت به اصل مطلب