مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- آزمایش تعیین درجه اشتعال قیر
آزمایش تعیین درجه اشتعال قیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایش تعیین درجه اشتعال قیر (Flash Point، ASTM-D95)

  هدف : تعیین دمای اشتعال قیر

  قیر مذاب در ظرف مخصوص دستگاه آزمایش ریخته می‌شود و یک شعله چرخان در فواصل زمانی معین از روی آن عبور می‌کند. درجه حرارتی که در آن اولین شعله روی روی سطح قیر مشاهده می‌شود، به عنوان نقطه اشتعال و درجه حرارتی که آتش روی سطح قیر به صورت پایدار ایجاد می‌شود به عنوان نقطه سوختن گزارش می‌گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3292.3337.fa.html
برگشت به اصل مطلب