مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- آزمایش قابلیت نفوذ قیر
آزمایش قابلیت نفوذ قیر (Penetration of Bitumen) ، ASTM-D)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آزمایش قابلیت نفوذ قیر (Penetration of Bitumen ، ASTM-D )

هدف : تعیین درجه نفوذ قیر

  نمونه قیر پس از ریخته شدن در ظرف مخصوص و قرارگیری در یک حمام آب با درجه ثابت 25 درجه سانتیگراد پس از مدت حداقل 5/1 ساعت تحت نفوذ سوزن استاندارد با بار 100 گرم در مدت 5 ثانیه قرار می‌گیرد. میزان نفوذ سوزن در قیر بر حسب دهم میلیمتر به عنوان درجه نفوذ قیر اندازه‌گیری می­شود .

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3289.3334.fa.html
برگشت به اصل مطلب