مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- جک مارشال دیجیتالی
جک مارشال دیجیتالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جک مارشال دیجیتالی

 جک مارشال دیجیتالی

هدف : تعیین استحکام (Stability) و روانی (Flow) نمونه­های آسفالتی

نمونه‌های آسفالتی تهیه شده با چکش مارشال پس از عمل‌آوری، داخل فک بارگذاری دستگاه قرار گرفته و با اعمال بار، میزان روانی و استحکام نمونه‌ها در لحظه شکست نمونه ثبت می‌شوند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3182.3324.fa.html
برگشت به اصل مطلب