مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- تجهیزات آزمایشگاهی
گرم‌خانه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  گرم‌خانه (Oven)

  هدف : گرم کردن مصالح

محفظه گرمایی که جهت گرم کردن و خشک کردن مصالح و یا گرم کردن قالب‌ها و تجهیزات مورد نیاز در دماهای مختلف،استفاده می شود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3178.3546.fa.html
برگشت به اصل مطلب