مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- گروه تحقیقاتی
گروه تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


گروه تحقیقاتی مرکز

در حال حاضر گروه تحقیقاتی مرکز تشکیل شده است از :

1-آقای مهندس مهدی خلیلی

2-آقای مهندس علی نصرا... تبار

3-آقای مهندس امیر ایزدی


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3176.3267.fa.html
برگشت به اصل مطلب