مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- شورای پزوهشی
شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


شورای پژوهشی

ترکیب شورا عبارت است از دو نفر به معرفی رئیس دانشگاه و دو نفر از نمایندگان تام الاختیار وزارت راه و ترابری و رئیس مرکز. اعضای شورای پژوهشی برای مدت چهار سال با حکم رئیس مرکز منصوب می شوند. و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

  وظایف و اختیارات شورای پژوهشی به شرح زیر می باشد:

1- تصویب طرح ها و برنامه های پژوهشی

2- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی

3-  نظارت بر انتشار کتاب و نشریه های پژوهشی

4-  بررسی نیاز های تجهیزاتی، انتشاراتی و پژوهشی

 5- تعیین خط مشی مرکز برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی- پژوهشی، در محدوده ضوابط . مقررات کشور

 6- ارزیابی نتایج فعالیت های پژوهشی

 7- بررسی و تصویب سفرهای علمی کوتاه مدت و بلند مدت

در حال آقای دکتر  بهبهانی و آقای دکتر خاکی اعضاء شورای پژوهشی مرکز میباشند.


 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3173.3262.fa.html
برگشت به اصل مطلب