مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- ساختار سازمانی
ساختار سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 ساختار سازمانی

  طبق موافقت نامه فی مابین وزارت راه و ترابری به نمایندگی معاونت آموزش، تحقیقات و فن آوری و دانشگاه علم و صنعت ارکان این سازمان به صورت زیر می باشد.

   1) هیئت امناء : هیئت امناء مرکز همان هیئت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

 2) شورای پژوهشی : ترکیب شورا عبارت است از دو نفر به معرفی رئیس دانشگاه و دو نفر از نمایندگان تام الاختیار وزارت راه و ترابری و رئیس مرکز. اعضای شورای پژوهشی برای مدت چهار سال با حکم رئیس مرکز منصوب می شوند. و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

  3) رئیس : رئیس مرکز که نماینده قانونی در مراجع حقیقی و حقوقی می باشد از بین متخصصین و صاحبنظران در زمینه مربوطه به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تائید دستگاه اجرایی و حکم رئیس دانشگاه منصوب می گردد.

 

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://idea.iust.ac.ir/find-59.3171.3257.fa.html
برگشت به اصل مطلب