مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- معرفی مرکز تحقیقات
درباره ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 درباره ما 

بنیان توسعه همه جانبه یک کشور بر مبنای شکل ­ گیری و گسترش مطالعات تحقیقاتی و فعالیتهای پژوهشی و در نتیجه برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات اصولی بر پایه نتایج آن می­باشد. راهها شریان های حیاتی هر کشور می­باشند که با عبور دادن واحد های حمل و نقلی، حیات پویای یک کشور و جامعه را تضمین می­کنند. وضعیت فعلی و جایگاه آتی روسازیهای آسفالتی در راههای کشور و پیشرفتهای انجام شده در این زمینه در سایر کشورها در کنار سرمایه گذاری فراوانی که در این زمینه صورت می­پذیرد، شکل گیری و توسعه مراکز تحقیقاتی و در نتیجه تصمیم گیری بهینه در این زمینه را ضروری ساخته است.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.3167.3260.fa.html
برگشت به اصل مطلب