قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- پروژه‌ها
پروژه‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برخی از پروژه‌های به اتمام رسیده دکتر علی کاوه:

  • تقارن در مکانیک سازه‌ها، صندوق پژوهش‌های علمی کشور، 1384.
  • کاربردهای تئوری گراف‌ها در تحلیل بهینه سازه‌ها، صندوق پژوهش‌های علمی کشور، 1385.
  • تحلیل و طراحی بهینه با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی و کلونی مورچگان، صندوق پژوهش‌های علمی کشور، 1386.
  • تحلیل و طراحی بهینه سازه‌ها، صندوق پژوهش‌های علمی کشور، 1387.
  • کاربردهای تئوری گراف‌ها و الگوریتم‌های فراکاوشی در تحلیل و طراحی بهینه سازه‌ها، صندوق پژوهش‌های علمی کشور، 1388.
  • تحلیل و طراحی بهینه سازه‌های فضاکار، صندوق پژوهش‌های علمی کشور، 1389.
  • تحلیل و طراحی بهینه سازه‌ها با استفاده از الگوریتم‌های فراکاوشی، صندوق پژوهش‌های علمی کشور، 1390.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://idea.iust.ac.ir/find-57.9419.13750.fa.html
برگشت به اصل مطلب