قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اعضاء هیئت علمی
معرفی اعضاء

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای پیوسته از دانشگاهاعضای پیوسته خارج از دانشگاه
پروفسور علی کاوه (علم و صنعت ایران)پروفسور گودرز احمدی (دانشگاه کلارکسون، امریکا)
پروفسور غلامرضا قدرتی‌امیری (علم و صنعت ایران)پروفسور محمدپولاد ساکا (دانشگاه بحرین، بحرین)
پروفسور محمدحسن بازیار (علم و صنعت ایران)

دکتر محسنعلی شایانفر (علم و صنعت ایران)

پروفسور عیسی سلاجقه (دانشگاه باهنر کرمان، ایران)
  

اعضای وابسته

دکتر حسین رحامی (دانشکده فنی دانشگاه تهران، ایران)

پرفسور اوگوجان حسن‌ چبی (دانشگاه فنی خاورمیانه آنکارا، ترکیه)
دکتر سعید قلی‌زاده (دانشگاه ارومیه، ایران)

 

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://idea.iust.ac.ir/find-57.9410.13705.fa.html
برگشت به اصل مطلب