قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- پروفسور عیسی سلاجقه
پروفسور عیسی سلاجقه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

عیسی سلاجقه

03/06/1330

تاریخ تولد
استادمرتبه علمی
سازهگروه

9-2237001 0341

تلفن

2660

داخلی
 eysasala AT mail.uk.ac.irپست الکترونیکی

تاریخ اخذ

محل تحصیلرشته تحصیلی

تحصیلات

1360دانشگاه ساری انگلستانمهندسی عمران - سازهدکترا
1356دانشگاه ساری انگلستانمهندسی عمران - سازهفوق لیسانس
1354دانشگاه علم و صنعت ایرانمهندسی عمران - عمرانکارشناسی
زمینه‌های تحقیقاتی
 • طراحی بهینه سازه‌ها
 • سازه‌های فضاکار 
 • دینامیک سازه‌ها و مهندسی زلزله
 • طراحی و مقاوم‌سازی سازه‌های فولادی و بتنی

اشتغال

 • عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان از سال 1360 تاکنون
 • استاد پایه 3 بخش مهندسی عمران
 • گذراندن 2 سال فرصت مطالعاتی در دانشگاه کالیفرنیا در کشور آمریکا 1364 و 1370
 • رئیس بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت 4 سال
 • رئیس دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت یک سال
 • معاون آموزشی و تحقیقاتی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت 4 سال
 • معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مدت 6 سال
 • رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به مدت 2 سال و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به مدت 2 سال
 • رئیس فعلی شورای اسلامی شهرستان کرمان و استان کرمان و رئیس کمیسیون فنی و مهندسی شورا 
 • عضو هیأت ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری + دانشگاه شهید باهنر کرمان+ دانشگاه سیستان و بلوچستان 
 • عضو هیأت امنای دانشگاه ولی عصر ... رفسنجان + دانشگاه صنعتی کرمان+ مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی کرمان 

فصل‌هایی از کتب منتشر شده

 • E. Salajegheh and A. Heidari, Optimum design of structures for an induced earthquake, Chapter of the book, Intelligent Computational paradigms in Earthquake Engineering, N.D. Lagaros and Y. Tsompanakis (Editors), National Technical University of Athens, Greece, (invited paper), Idea Group Inc., 2006.

 • E. Salajegheh, S. Gholizadeh, Optimal Seismic Design of Structures using Soft Computing Techniques, in B.H.V. Topping, Y. Tsompanakis, (Editors), Soft Computing in Civil and Structural Engineering, Saxe-Coburg Publications, Stirlingshire, UK, Chapter 5, pp 155-178, 2009. doi:10.4203/csets.23.5.

مقالات منتشر شده در مجلات بین‌المللی

 1. E. Salajegheh and G.N. Vanderplaats,   An efficient approximation method for structural synthesis with reference to space structures,  Int. J. of Space Structures, 2, 165-175, 1986/87.

 2. G.N. Vanderplaats and E. Salajegheh, An efficient approximation technique for frequency constraints in frame optimization.  Int. J. for Numerical Methods in Engineering, 26, 1057-106, 1988.

 3. G.N. Vanderplaats and E. Salajegheh,  A new approximation method for stress constraints in structural synthesis, AIAA J., 27, 352-358, 1989.

 4. E. Salajegheh and G.N. Vanderplaats, Efficient optimum design of structures with discrete design variables, Int. J. Space Structures, 8, No. 3, 199-208, 1993.

 5. E. Salajegheh and G.N. Vanderplaats, Optimum design of trusses with discrete sizing and shape variables,  Structural Optimization, 6, No.2, 79-85, 1993.

 6. E. Salajegheh,  A two level approximation technique for structural optimization, Journal of Engineering, Islamic Republic of Iran, 7, No.2, 85-93, 1994.

 7. E. Salajegheh,  Optimum design of plate and shell structures with discrete design variables, Asian Journal of Structural Engineering, 1, No. 1, 1-15, 1995.

 8. E. Salajegheh, Approximate discrete variable optimization of plate structures using dual methods, Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, 3, No. 4, 359-372, 1995.

 9. E. Salajegheh,  Approximate discrete variable optimization of frame structures with dual    methods,  Int. J. for Numerical Methods in Engineering, 39, No. 9, 1607-1617, 1996.

 10. E. Salajegheh,  Optimum design of structures with reference to space structures, Int. J. of Space Structures, 10, No. 4, 205-214, 1995.

 11. E. Salajegheh, Discrete variable optimization of plate structures using dual methods, Computers and Structures, An International Journal, 58, No. 6, 1131-1138, 1996.

 12. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Continuous and discrete optimization of dam's outlet gates via penalty approaches and approximation concepts (in Persian), AMIRKABIR Journal of Science & Technology, 8, No. 29, 21-34, 1995.

 13. E. Salajegheh, Discrete variable optimization of plate structures using penalty approaches and approximation concepts,  J. of Engineering Optimization, 26, 195-205, 1996.

 14. E. Salajegheh,  Optimum design of structures with frequency constraints, Asian Journal of Structural Engineering, 1, No. 3, 243-254, 1995.

 15. E. Salajegheh, Optimum design of plate structures with frequency constraints, Engineering Computations, International Journal for Computer-Aided Engineering and Software, 14, No. 8, 869-882, 1997.

 16. E. Salajegheh, Structural optimization using response approximation and optimality criteria methods,  Engineering Structures, 19, No. 7, 527-532, 1997.

 17. E. Salajegheh, Efficient optimum design of structures with frequency response constraints using high quality approximation, International Journal of Engineering, I.R. I., 10,  No.2,  61-69, 1997.

 18. E. Salajegheh, Optimum design of plate structures using three point approximation,  Structural Optimization, 13, No. 2/3, 140-147, 1997.

 19. E. Salajegheh, Optimum Shape Design of 3-D Continuum Structures using Second Order Approximation,  Scientia Iranica, International Journal of Science and Technology, 6, Nos. 3&4, 219-224,  1999.

 20. E. Salajegheh, Optimum design of frame structures using two-point response approximation, Iranian Journal of Science & Technology, 24, No. 1 Transaction B, 1-10,  2000.

 21. E. Salajegheh, Optimum design of structures with high quality approximation of  frequency constraints, Journal of Advances in Engineering Software, 31, No. 2, 381-384, 2000.

 22. E. Salajegheh, Optimum design of steel space frames with frequency constraints using three point Rayleigh quotient approximation, Journal of Constructional Steel Research, 54, No. 2, 305-313, 2000.

 23. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Optimum design of structures with discrete variables using approximation concepts, Journal of Structural Engineering and Mechanics,  (submitted).

 24. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Continuous-discrete optimization of space structures using approximation methods, Int. J. of Space Structures, 16, No. 4, 237-251, 2001.

 25. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Optimum design of structures with discrete variables using higher-order approximation, Journal of Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 191, No. 13-14, 1395-1419, 2002.

 26. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Optimum design of space structures with penalty functions and approximate structural analysis, (in Persian), Journal of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, 14, No. 1, 81-91, 2002.

 27. E. Salajegheh and A. Heidari, Dynamic analysis of structures against earthquake by combined wavelet transform and fast Fourier transform, Asian Journal of Structural Engineering, 3, 75-87, 2002.

 28. E. Salajegheh, J. Salajegheh and A. Heidari, Continuous-discrete optimization of structures using approximation methods, Int. J. Engineering, I.R.I., 17 (3), 227-242, 2004.

 29. E. Salajegheh, A. Heidari and S. Saryazdi, Dynamic analysis of structures by fast wavelet transform, International Journal of Science and Technology, (submitted), 2004.

 30. E. Salajegheh and A. Heidari, Optimum design of structures against earthquake by adaptive genetic algorithm using wavelet networks, Structural and Multidisciplinary Optimization, 28,277-285, 2004.

 31. E. Salajegheh, A. Heidari and S. Saryazdi, Optimum design of structures against earthquake by discrete wavelet transform, International Journal for Numerical Methods in Engineering, 62, 2178-2192, 2005.

 32. E. Salajegheh and A. Heidari, Time history dynamic analysis of structures using filter banks and wavelet transforms, Computers and Structures, 83, 53-68, 2005.

 33. E. Salajegheh and A. Heidari, Optimum design of structures against earthquake by wavelet transforms and filter banks, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 34, 67-82, 2005.

 34. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Optimum design of structures by an improved genetic algorithm using neural networks, Advances in Engineering Software, 36,757-767, 2005.

 35. A. Heidari, E. Salajegheh, Time history analysis of structures for earthquake loading by wavelet networks, Asian Journal of Civil Engineering(Building and Housing), 7, 155-168, 2006.

 36. E. Salajegheh, S. Gholizadeh and P. Torkzadeh, Optimum design of structures with frequency constraints using wavelet neural networks, Asian Journal of Civil Engineering(Building and Housing), 8, 97-111, 2007.

 37. A. Heidari, E. Salajegheh, Approximate dynamic analysis of structures for earthquake loading using FWT, International Journal of Engineering, 20, 37-47, 2007.

 38. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, and P. Torkzadeh, Structural optimization with frequency constraints by wavelet radial basis function neural networks, Journal of Sound and Vibration, 312, 316-331, 2008.

 39. E. Salajegheh, S. Gholizadeh and M. Khatibinia, Optimal design of structures for earthquake loads by a hybrid RBF-BPSO method, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 7, 13-24, 2008.

 40. E. Salajegheh, S. Gholizadeh and A. Pirmoz, Self-organizing back propagation networks for predicting the moment-rotation behavior of bolted connections, Asian Journal of Civil Engineering, 9, 629-645, 2008.

 41. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. M. Seyedpoor, Optimum design of socket joint systems for space structures using second order approximation method, International Journal of Space Structures, 23, 35-43, 2008.

 42. P. Torkzadeh, E. Salajegheh, J. Salajegheh, Efficient methods for structural optimization with frequency constraints using higher order approximations, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 8, 439-450, 2008.

 43. P. Torkzadeh, E. Salajegheh, J. Salajegheh, Optimum design of steel framed structures including determination of the best position of columns, Steel and Composite Structures, 8, 1-17, 2008.

 44. A. Heidari, E. Salajegheh, Wavelet analysis for processing of earthquake records, Asian Journal of Civil Engineering, 9, 513-524, 2008.

 45. S. Gholizadeh, J. Salajegheh, E. Salajegheh, An intelligent neural system for predicting structural response subject to earthquakes, Advances in Engineering Software, 40, 630-639, 2009.

 46. E. Salajegheh, M. Mashayekhi, M. Khatibinia and M. Kaykha, Optimum Shape Design of Space Structures by Genetic Algorithm, International Journal of Space Structures, 24, 2009, 45-57.

 47. S.M. Seyedpoor, J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh, Optimum shape design of arch dams for earthquake loading using fuzzy inference system and wavelet neural networks, Engineering Optimization, 41, 473-493, 2009.

 48. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, Optimal design of structures for time history loading by swarm intelligence and an advanced metamodel, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198, 2936-2949, 2009.

 49. E. Salajegheh, J. Salajegheh, S.M. Seyedpoor and M. Khatibinia, Optimal design of geometrically nonlinear space trusses using adaptive neuro-fuzzy inference system, Scientia Iranica, 2009 (Accepted)

 50. S.M. Seyedpoor, J. Salajegheh, E. Salajegheh, Shape optimal design of arch dams including dam-water-foundation rock interaction using a grading strategy and approximation concepts, Applied Mathematical Modelling, doi: 10.1016/j.apm.2009.08.005, 2009.

 51. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, Optimal design of structures for earthquake loading by self organizing radial basis function neural networks, Advances in Structural Engineering, 2009. (Accepted) 

 52. S.M. Seyedpoor, J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh, Optimal design of arch dams subjected to earthquake loading by a combination of simultaneous perturbation stochastic approximation and particle swarm algorithms, Applied Soft Computing, doi: 10.1016/j.asoc.2009.10.014, 2009.

 53. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, Optimal seismic design of steel structures by an efficient soft computing based algorithm, Journal of Constructional Steel Research, 66,1, 85-95, 2010.

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های داخلی و خارجی

 1. E. Salajegheh,  Optimum design of double layer grids,  Proc. 3rd Int. Conference on Space Structures, held at the Univ. of Surrey, England,  H. Nooshin (ed.), Elsevier Applied Publishers, London, 661-668,  1984.

 2. E. Salajegheh, Behavior and design of space structures (in Persian), Proc. Third International Iranian Congress of Civil Engineering, University of Shiraz, Shiraz, Iran, Vol. V, 529-556, 1990.

 3. E. Salajegheh, Efficient optimum design of structures, Proc. 4th Int. Conference on Space Structures, held at the Univ. of Surrey, England,  G.A.P. Parke and C.M. Howard (eds), Thomas Telford Services Ltd., London, 1735-1745, 1993.

 4. E. Salajegheh ,  Structural optimization technique involving discrete design vari­ables,  Proc. 2nd Asian-Pacific Conference on Computational Mechanics, held at the Univ. of New South Wales, Australia,  S. Vallappan, V.A. Pulmano and F. Tin-Loi (eds), Balkema, Rotterdam, 975-980, 1993.

 5. E. Salajegheh,  Approximate discrete variable optimization of frame structures with dual    methods ,  Proc. 17th  Energy-Sources Technology Conference & Exhibition,  held at the University of Texas, USA,  ASME 1994, PD.-Vol.61, Tribology Symposium, 81-89, 1994.

 6. E. Salajegheh, Optimum design of plate and shell structures with discrete design variables, Proc. Second International Conference on Computational Structures  Technology, Civil Comp Ltd., Edinburgh, Scotland, B.H.V. Topping and M. Papadrakakis (eds), Advances in Structural Optimization, 187-193, 1994.

 7. E. Salajegheh, Continuous-discrete variables optimization of plate and shell structures using force approximation, Proc. ETCE Energy and Environmental Expo 95, PD-Vol. 72,  Tribology Symposium, ASME, Houston, USA, H. Masudi (ed.), 69-78, 1995.

 8. E. Salajegheh,  Optimum design of structures with reference to space structures, accepted for the International Conference on Light Weight Structures in Civil Engineering, Poland, 25-29, September 1995.

 9. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Discrete structural optimization via force approximation and penalty approaches, Proc. 26th Annual Iranian Mathematics Conference, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, S.H. Javadpour & M. Radjabalipour (eds), 355-361, 1995.

 10. E. Salajegheh,  Optimum design of structures with frequency constraints, Proc. of the Second International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, M. Ghafory-Ashtiany and F. Nateghi-Alahi (eds), 997-1006, 1995.

 11. E. Salajegheh, Discrete optimization of plate structures using penalty approaches and approximation concepts, Proc. of the 6th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, held in Berlin, Germany, P. J. Pahl and H. Werner (eds.), Balkema, Rotterdam, pp. 661-667, 1995.        

 12. E. Salajegheh, Discrete optimization of plate structures using penalty approaches and approximation concepts, Proc. of the First World Congress of Structural and Multidisplinary optimization (WCSMO-1), held in Goslar, Germany, N. Olhoff and G.I.N. Rozvany (eds.), Pergamon, U.K., pp. 59-66, 1995.

 13. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Efficient discrete synthesis of skeletal structures with reference to an outlet gate, Proc. Sixth International Conference on Civil and Structural Engineering Computing, Civil-Comp Press, Edinburgh, UK, B.H.V. Topping (ed.), Developments in Computational Techniques for Civil Engineering, pp. 221-226, 1995.

 14. E. Salajegheh, Optimum design of plate structures with frequency constraints, accepted for The First World Conference on Integrated Design & Process Technology, University of Texas at Austin, USA, December 7-9, 1995.

 15. G.N. Vanderplaats and E. Salajegheh,  An approximation method for structural synthesis with discrete sizing and shape variables, using duality theory, AIAA-94-1361-CP, 35th AIAA/ ASME/ ASCE/ AHS/ ASC, Structures, Structural Dynamics and Material Conference, Hilton Head, SC, 417-426, April 1994.

 16. E. Salajegheh, Optimum design of plate structures using three point approximation, accepted for the Third Biennial Joint Conference on Engineering Systems Design & Analysis (ESDA '96), July 1-4, 1996, Montpellier, France.

 17. E. Salajegheh, Optimum design of frame structures using two-point force approximation, accepted for the Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications Research and Practice (ICCE-96), 6-8 April, 1996, Bahrain.

 18. E. Salajegheh, Optimum design of structures with high quality approximation of frequency constraints, accepted for the Third Asian-Pacific Conference on Computational Mechanics (APCOM' 96), 16-18 September 1996, Seoul, Korea.

 19. E. Salajegheh, Structural optimization using response approximation and optimality criteria methods, Proc. of The Fourth Annual Mechanical Engineering Conference of ISME and Second International  Mechanical Engineering Conference, H. Emdad (Editor),  Shiraz University, Iran, Vol. 4, 769-776, 1996.

 20. E. Salajegheh, Efficient optimum design of structures with frequency response constraints using high quality approximation, Proc. of the Third International Conference on Computational Structures Technology, (held in  Budapest, Hungary), in: Advances in Structural Engineering Optimization, B.H.V. Topping (ed.), Civil Comp press, Edinburgh, 107-113, 1996.

 21. E. Salajegheh, Discrete optimization of structures by combining branch and bound and multi point approximation, Sixth AIAA/USAF/NASA/ISSMO Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization, September 4-6, 1996, Bellevue, Washington State, USA, Part 2, Paper No. AIAA-96-4086-CP, 931-940, 1996.

 22. E. Salajegheh, Optimum design of steel space frames with frequency constraints using three point Rayleigh quotient approximation, International Conference on Advances in Steel Structures (ICASS' 96), 11-14  December 1996, Hong Kong.

 23. E. Salajegheh, Optimum shape design of 3-D continuum structures using second order approximation, Fourth International Conference on Civil Engineering, Volume 1, Structural Eng. - Earthquake Eng., pp. 20-27, May 4-6, 1997, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

 24. E. Salajegheh, Optimum design of structures with frequency constraints using second order Rayleigh Quotient approximation, Second World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Zakopane, Poland, May 26-30, 1997.

 25. E. Salajegheh, Optimum design of plate and shell structures with a three point approximation, International Symposium '97 on Shell and Special Structures, 10 - 11 November 1997, Singapore.

 26. E. Salajegheh, Optimum design of structures with high quality approximation of frequency constraints, OPTI  97,  8 - 10 September 1997, Rome, Italy.

 27. E. Salajegheh and O. Sheikholeslam, Optimum design of plate girders with genetic algorithm and simulated annealing (in Persian), Sixth Annual Mechanical Engineering Conference and Third International Mechanical Engineering Conference of the ISME, Tehran, Iran, Volume 3, pp. 1043-1051, 1998.

 28. E. Salajegheh and Sattar Sheikhi, Optimum design of structures with frequency constraints (in Persian), Second Conference on Earthquake Eng. & Structural Dynamics, Gilan University, Gilan, Iran, 1998.

 29. E. Salajegheh and A. Rahmani, Optimum design of plate structures with stress and deflection constraints (in Persian), Sixth Annual Mechanical Engineering Conference and Third International Mechanical Engineering Conference of the ISME, Tehran, Iran, Volume 3, pp. 1035-1042, 1998.

 30. O. Sarmadi, E. Salajegheh and A.A. Maghsodi, P-SYMBOL 68 f "Symbol" Analysis of frame structures (in Persian), Sixth Annual Mechanical Engineering Conference of ISME and Third International  Mechanical Engineering Conference, Tehran, Iran, 1998.

 31. E. Salajegheh and A. Heidari, Optimum design of structures against earthquake, (in Persian), Proc. of the Conference on Earthquake and Revenue of Educational Spaces, Shiraz, Iran. pp. 155-164, 1998.

 32. E. Salajegheh and A. Rahmani, Optimum Shape Design of Three Dimensional Continuum Structures using Two Point Quadratic Approximation, Fourth International Conference on Computational Structures Technology, (in: Advances in Computational Structural Mechanics, B.H.V. Topping, Ed.), Edinburgh, Scotland, Civil-Comp Press, pp. 435-439, 1998.

 33. E. Salajegheh, Optimum design of structures with frequency response constraints using a 3-point function approximation, Eleventh European Conference on Earthquake Engineering, France,  September 6-11, 1998.

 34. E. Eslami, E. Salajegheh and M.R. Shahiri, Multiobjective optimum design of structures by fuzzy approaches, (in Persian), Proc. 28th Annual Iranian Mathematics Conference, Tehran, Iran, 1998.

 35. M.R. Shahiri, A. Menhaj, E. Salajegheh, Multiobjective optimization by fuzzy approaches, (in Persian), Proc. 28 th Annual Iranian Mathematics Conference, Tehran, Iran, 1998.

 36. R. Siabi-Shahrivar, A. Menhaj, E. Salajegheh, Optimum design of structures by neural network, (in Persian), Proc. 28 th Annual Iranian Mathematics Conference, Tehran, Iran, 1998.

 37. E. Salajegheh, A.A. Maghsoudi and M.R. Saeidipour, Optimization of concrete structures, (in Persian), The First Optimization Conference and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 1998.

 38. E. Salajegheh, A. Tavakoli, Optimum design of steel structures, (in Persian), The First Optimization Conference and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 1998.

 39. M.R. Shahiri, E. Salajegheh, E. Eslami, Optimum design of structures based on reliability theory fuzzy decision, (in Persian), The First Optimization Conference and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 1998.

 40. M.R. Shahiri, E. Salajegheh, E. Eslami, Optimum design of structures with fuzzy parameters, (in Persian), The First Optimization Conference and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 1998.

 41. R. Siabi Shahrivar, E. Salajegheh, E. Eslami, Optimum design of indeterminate structures by neural network, (in Persian), The First Optimization Conference and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 1998.

 42. E. Salajegheh, M.R. Torkamani, An efficient approximation method for optimum design of plate structures with frequency constraints, (in Persian), The First Optimization Conference and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 1998.

 43. E. Salajegheh, A.A. Maghsoudi and M. Heidary, Optimization of continuous prestreesed beams, (in Persian), The First Optimization Conference and its Applications, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 1998.

 44. E. Salajegheh and H. Saffari and B. Mianabadi, Modification of the effective length factor for open thin cross sections in the laterally restrained frames, (in Persian), Seventh Annual Mechanical Engineering Conference of the ISME, Zahedan, Iran, Volume 2, pp. 781-789, 1999.

 45. E. Salajegheh and A. Heidari, An effective approach for structural optimization against dynamic loads with frequency constraints, (in Persian), Seventh Annual Mechanical Engineering Conference of the ISME, Zahedan, Iran, Volume 2, pp. 791-798, 1999.

 46. E. Salajegheh and M.R. Torkamani, An approximation method for optimum design of plate structures with frequency constraints, (in Persian), Seventh Annual Mechanical Engineering Conference of the ISME, Zahedan, Iran, Volume 2, pp. 799-805, 1999.

 47. E. Salajegheh and A. Heidari, An effective approach for optimum design of structures against earthquake by approximate dynamic analysis, (in Persian), Third International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, Volume 3, pp. 335-344, 1999.

 48. E. Salajegheh and M.R. Torkamani, Optimum design of plate structures with frequency constraints using two point approximation, Seventh International Conference on Civil and Structural Engineering Computing, (in: Optimization and Control in Civil and Structural Engineering, B.H.V. Topping and B. Kumar, Eds.), Edinburgh, Scotland, Civil-Comp Press, pp. 79-88, 1999.

 49. A. Heidari, and E. Salajegheh, Optimum design of structures with harmonic support movements, (in Persian), The First Conference of Iranian Society of Civil Engineers, Tehran, I.R. Iran, Vol. 1, pp. 317-324, 1999.

 50. E. Salajegheh, and J. Salajegheh, Advances in structural optimization, (in Persian), The First  Conference of Iranian Society of Civil Engineers, Tehran, I.R. Iran, Vol. 1, pp. 23-37, 1999.

 51. E. Salajegheh, G. Sattar Shaikhi and A. Heidari, Optimum design of structures with frequency constraints using second order approximation (in Persian), Fifth International Conference on Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, Vol. 2, pp. 68-74, 2000.

 52. J. Salajegheh, and E. Salajegheh, Discrete optimization of space structures by penalty functions and approximate analysis, (in Persian), Fifth International Conference on Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, Vol. 2, pp. 60-67, 2000.

 53. E. Salajegheh, and A. Tavakoli, Optimum design of steel structures by equivalent static and pseudo dynamic analysis methods, (in Persian), Fifth International Conference on Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, Vol. 2, pp. 282-289, 2000.

 54. E. Salajegheh, and A. Heidari, Optimum design of structures by approximate dynamic analysis, (in Persian), Fifth International Conference on Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, Vol. 2, pp. 52-59, 2000.

 55. M.R. Mohammadizadeh and E. Salajegheh, Optimum design of steel structures under earthquake loads by penalty functions with discrete variables, (in Persian), Fifth International Conference on Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, (poster section), 2000.

 56. E. Salajegheh, and M. Moridi, Optimum design of double layer grids with height and area variables, (in Persian), Fifth International Conference on Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, (poster section), 2000.

 57. H. Ebrahimi Farsangi and E. Salajegheh, Topological optimization of double layer grids using genetic algorithms, Fifth International Conference on Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, Vol. 2, pp. 45-54, 2000.

 58. M.R. Mohammadi-Zadeh and E. Salajegheh, Optimum design of steel structures by penalty functions with discrete variables, (in Persian), Eight Annual Mechanical Engineering Conference of the ISME, Tehran, Iran, Volume 1, pp. 493-500, 2000.

 59. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Optimum design of structures with discrete variables using approximation concepts, Fifth International Conference on Computational Structures Technology, (in: Identification, Control and Optimization of Engineering Structures, G. De Roeck and B.H.V. Topping, Eds.), Edinburgh, Scotland, Civil-Comp Press, pp. 85-93, 2000.

 60. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Continuous-discrete optimization of structures using approximation methods, (in: 8th AIAA/USAF/NASA/ISSMO Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization,  J.F.M. Barthelemy, Ed.), Paper No. AIAA-2000-4752, Long Beach, CA, USA, 2000.

 61. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Optimum design of structures with discrete variables using  a hybrid second and third order approximation methods, Fourth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Dalian, China, June 4-8, 2001 (Proc. Published on CD).

 62. E. Salajegheh and J. Salajegheh, Optimum design of space structures, First National Conference of Space Structures, Tehran, Iran, 2000 (in press).

 63. E. Salajegheh and M. Najjar, Optimum design of structures with semi-rigid joints against earthquake, First Iran-Italy Workshop: Earthquake Engineering: Seismic, Vulnerability of Civil Constructions, Tehran, Iran, 2001, (accepted).

 64. E. Salajegheh and K. Lotfi, Optimum design of structures by combination of genetic algorithm and simulated annealing using approximation concepts, 32nd Annual Iranian Mathematics Conference, University of Gilan, (in Persian), 2001, (in press).

 65. E. Salajegheh, A. Iranmanesh and H. Pouresmaeil, Optimum design of space structures with semi-rigid joints by genetic algorithm and neural networks, (in Persian), 6th International and 10th Annual Mechanical Engineering Conference of the ISME, KNT University, Tehran, Iran, May 2002 (submitted).

 66. E. Salajegheh and M. Najjar, Optimum design of structures with semi-rigid joints against dynamic loads,  EM2002, ASCE, Columbia University, New York, NY, June 2-5, 2002, (submitted).

 67. E. Salajegheh and K. Lotfi, Optimum design of structures by combining genetic algorithm and simulated annealing using response surface approximation, Proc. Fifth International Conference on Space Structures, 19-21 August 2002, Space Structures Research Centre, University of Surrey, Guildford, Surrey, UK., Thomas Telford, Vol. 1, (eds. G.A.R. Parke and P. Disney), pp. 487-496.

 68. A. Heidari, E. Salajegheh and S. Saryazdi, Optimization against earthquake by combining genetic algorithm and simulated annealing using wavelet theory, (in Persian), 6th International and 10th Annual Mechanical Engineering Conference of the ISME, KNT University, Tehran, Iran, May 2002, Vol. 4, pp. 2183-2190.

 69. E. Salajegheh and M. Najjar, Optimum design of structures with discrete variables against dynamic loads, (in Persian), 6th International and 10th Annual Mechanical Engineering Conference of the ISME, KNT University, Tehran, Iran, May 2002, Vol. 1, pp. 100-107..

 70. E. Salajegheh and A. Heidari, Optimum design of structures against earthquake by an adaptive genetic algorithm using wavelet transform, 9th AIAA/USAF/NASA/ISSMO Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization, 4-6 Sep. 2002, Atlanta, Georgia, USA (accepted).

 71. E. Salajegheh, J. Salajegheh and R. Yazdani, Optimum design of offshore structures by simulated annealing under time history analysis, (in Persian), Sixth International Conference on Civil Engineering, Technical University of Isfahan, 2002, (accepted).

 72. E. Salajegheh, and A. Heidari, Optimum design of tall buildings by approximate dynamic analysis and genetic algorithm, (in Persian), Sixth International Conference on Civil Engineering, Technical University of Isfahan, 2002, (accepted).

 73. A. Heidari and E. Salajegheh, Approximate dynamic analysis of structures against earthquake by wavelet theory, (in Persian), Sixth International Conference on Civil Engineering, Technical University of Isfahan, 2002, (accepted).

 74. E. Salajegheh and M. Najjar, Optimum design of steel structures against earthquake with semi-rigid joints, (in Persian), Sixth International Conference on Civil Engineering, Technical University of Isfahan, 2002, (accepted).

 75. E. Salajegheh and A.R. Lavaee, Optimum design of apace structures by wavelet theory, (in Persian), Sixth International Conference on Civil Engineering, Technical University of Isfahan, 2002, (accepted).

 76. E. Salajegheh and S. Golizadeh, Optimum design of apace structures by radial basis neural network method and comparison with counter propagation, (in Persian), Sixth International Conference on Civil Engineering, Technical University of Isfahan, 2002, (accepted).

 77. E. Salajegheh and P. Torkzadeh, Optimum design of tall steel tube buildings, (in Persian), Sixth International Conference on Civil Engineering, Technical University of Isfahan, 2002, (accepted).

 78. E. Salajegheh, A. Iranmanesh and M. Arabnejad, Study of rigid and semi-rigid joints, (in Persian), Sixth International Conference on Civil Engineering, Technical University of Isfahan, 2002, (accepted).

 79. A. Pooresmail and E. Salajegheh, Optimum design of space structures with semi rigid joints by nonlinear analysis and genetic algorithm, (in Persian), Sixth International Conference on Civil Engineering, Technical University of Isfahan, 2002, (accepted).

 80. E. Salajegheh, and A. Heidari, Dynamic analysis of structures against earthquake by an adaptive wavelet, Forth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, 2003 (Paper No. 36 on CD).

 81. E. Salajegheh, and A. Heidari, Optimum design of structures against earthquake by a modified genetic algorithm using wavelet networks, Forth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, 2003 (Paper No. 92 on CD).

 82. E. Salajegheh, J. Salajegheh and R. Yazdani, Optimum design of offshore structures by simulated annealing with nonlinear analysis, (in Persian), Forth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, 2003 (accepted).

 83. E. Salajegheh and A. Heidari, Optimum design of structures against earthquake by wavelet transforms and filter banks, Fifth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Italy, 19-23 May 2003 (accepted).

 84. M.R. Ghasemi, E. Salajegheh and A. Ghorbani, Optimum design of steel frames with frequency constraints using wavelet neural networks, Fifth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Italy, 19-23 May 2003 (accepted).

 85. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Optimum design of structures by an improved genetic algorithm using neural networks, The Seventh International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil and Structural Engineering, The Netherlands, Egmond-aan-Zee, 2-4 September 2003, (on CD).

 86. E. Salajegheh, S. Gholizadeh and A. Lavaea, The comparison of radial basis function and wavelet network in the analysis of towers, First National Congress on Civil Engineering, University of Sharif, Proceedings on CD, (in Persian), (accepted), 2004.

 87. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Estimation of structural responses against earthquake using RBF and GR neural networks, First National Congress on Civil Engineering, University of Sharif, Proceedings on CD, (in Persian), (accepted), 2004.

 88. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Time-history analysis of structures against earthquake using neural networks, International Congress on Earthquake (A Memorial of Bam Disaster), Kerman, Iran, Proceedings on CD, (accepted), 2004.

 89. E. Salajegheh and A. Heidari, Optimum design of structures against earthquake by discrete wavelet neural network, The Seventh International Conference on Computational Structures Technology (CST 2004), Lisbon, Portugal, (on CD), 2004.

 90. E. Salajegheh and A. Heidari, Approximate dynamic analysis of structures against earthquake by discrete wavelet neural network, The Third International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ICSCS04), Seoul, Korea, (on CD), 2004.

 91. E. Salajegheh and M. Khageh Zadeh, Optimum Design of Frame Structures against Earthquake using wavelet neural network, Proceedings of National Conference on earthquake, Kerman, Iran, (in Persian), 154-161, 2004.

 92. E. Salajegheh and A. Eraghi Zadeh, Evaluation of response factor of double layer space structures, Proceedings of National Conference on earthquake, Kerman, Iran, (in Persian),187-195, 2004.

 93. E. Salajegheh and M. Kaykha, Optimum shape design of double layer domes using genetic algorithms, proceedings of the 6th Conference on Intelligent Systems, (on CD), University of Kerman, Iran, (in Persian), 2004.

 94. E. Salajegheh and M. Khatibinia, Optimum geometry and support location of dome structures by genetic algorithms, proceedings of the 6th Conference on Intelligent Systems, (on CD), University of Kerman, Iran, (in Persian), 2004.

 95. E. Salajegheh, M. Mashayekhi, M. Kaykha and M. Khatibinia, Optimum design of space structures using genetic algorithms, proceedings of the Eighth International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil, Structural and Environmental Engineering,  (on CD), B.H.V. Topping (editor), Civil-comp press, Stirling, Scotland, 2005.

 96. J. Salajegheh, E. Salajegheh and S.M. Seyedpoor, Optimum design of socket joint systems for space structures using second order approximation, proceedings of the Tenth International conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing,  (on CD), B.H.V. Topping (editor), Civil-comp press, Stirling, Scotland, 2005.

 97. E. Salajegheh and O. Samavat, Dynamic analysis of space structures using wavelet, Proceedings of the 2nd National Conference on Space Structures, Sahand University, Iran, accepted, 2006.

 98. E. Salajegheh, Optimum design of structures against earthquake, Proceedings of the 2nd National Conference on Space Structures, Sahand University, Iran, (invited paper), 2006.

 99. E. Salajegheh, J. Salajegheh and S. Gholizadeh, Structural optimization against earthquake using neural networks and genetic algorithm, proceedings of the Eighth International Conference on Computational Structures Technology, (on CD), B.H.V. Topping, G. Montero and R. Montenegro, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 2006.

 100. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh and S.M. Seyedpoor, Optimum design of arch dams with frequency constraints using wavelet neural networks, proceedings of the Fifth International Conference on Engineering Computational Technology, (on CD), B.H.V. Topping, G. Montero and R. Montenegro, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 2006.

 101. S. Gholizadeh, E. Salajegheh, Intelligent neural system for predicting structural responses, proceedings of the Fifth International Conference on Engineering Computational Technology (on CD), B.H.V. Topping, G. Montero and R. Montenegro, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom,  2006.

 102. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Designing of a new neural network for engineering applications, Proceedings of the 7th ICCE, Tarbiat Modarres University, Iran, (in Persian), May 8-10, 2006.

 103. E. Salajegheh and S. Gholizadeh, Comparison of RBF, GR and BP with wavenet back propagation neural networks in approximation dynamic analysis of structures, Proceedings of the 7th ICCE, Tarbiat Modarres University, Iran, May 8-10, 2006.

 104. E. Salajegheh and M. Sadeghi and A. Farbod, Effect of employing the exact response spectrum of a specific earthquake on the pushover analysis results, Proceedings of the 7th ICCE, Tarbiat Modarres University, Iran, (in Persian), 2006.

 105. E. Salajegheh, J. Waseghi Amiri and H. Pour esmaeali, Optimum design of space structures with semi rigid joints by genetic algorithm and neural networks, Proceedings of the 7th ICCE, Tarbiat Modarres University, Iran, (in Persian), 2006.

 106. E. Salajegheh, S. Gholizadeh, O.A. Samavati, Optimal design of structures subjected to earthquake using artificial intelligence and wavelet transforms, Proceedings of the 7th World Congresses of Structural and Multidisciplinary Optimization, COEX Seoul, Korea, 2007.

 107. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S. Gholizadeh, S.M. Seyedpoor, Optimum Shape Design of Arch Dams Subjected to Response Spectrum Loading using Artificial Intelligence Methods, Proceedings of the 7th World Congresses of Structural and Multidisciplinary Optimization, COEX Seoul, Korea, 2007.

 108. E. Salajegheh, S. Gholizadeh, Optimization of structures for earthquake loads by a self-organizing neural system, Proceedings of the Ninth International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil, Structural and Environmental Engineering (on CD), B.H.V. Topping, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom,  2007.

 109. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor, S. Gholizadeh, Optimum Design of Arch dams using a Combination of Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation and Genetic Algorithms, Proceedings of the Ninth International Conference on the Application of Artificial Intelligence to Civil, Structural and Environmental Engineering (on CD), B.H.V. Topping, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom,  2007.

 110. E. Salajegheh, S. Ghaderi Sohi, A. Mohammadi, A new method for dynamic analysis of structures using cellular automata, Proceedings of the 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran, 2007.

 111. E. Salajegheh, S. A. Mohammadi, Ghaderi Sohi, Optimum automated performance based design of concentric steel braced frames, Proceedings of the 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran, 2007.

 112. E. Salajegheh, S. Ghaderi Sohi, A. Mohammadi, Optimal design of space structures using cellular automata, Proceedings of the 3rd National Conference on Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, (In Persian), 2007.

 113. E. Salajegheh, A. Heidari, M.A. Sherafati, Dynamic analysis of structures using fast wavelet transforms, Proceedings of the 3rd National Conference on Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, (In Persian), 2007.

 114. A. Heidari, E. Salajegheh, A. Esmailzadeh, Eigen value analysis of plates using radial basis function neural networks, Proceedings of the 3rd National Conference on Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran, (In Persian), 2007.

 115. E. Salajegheh, A. Ghorbani, F. Ajdari, Approximation of fundamental period of double layer space structures for vertical vibration, Proceedings of the 2nd National Conference on Space Structures, University of Tehran, Tehran, Iran, (In Persian), 2007.

 116. F. Ajdari, A. Ghorbani, E. Salajegheh, An investigation on behavior factor of double layer space structures subjected to vertical loads, Proceedings of the 2nd National Conference on Space Structures, University of Tehran, Tehran, Iran, (In Persian), 2007.

 117. A. Ghorbani, F. Ajdari, E. Salajegheh, Determining of the behavior factor of single layer barrel vaults subjected to vertical loads, Proceedings of the 2nd National Conference on Space Structures, University of Tehran, Tehran, Iran, (In Persian), 2007.

 118. R. Kamali Salehabad, E. Salajegheh, M.H. Bagheripoor, Determination of the response spectrum for the vertical component of earthquake and its application for space structures, Proceedings of the 2nd National Conference on Space Structures, University of Tehran, Tehran, Iran, (In Persian), 2007.

 119. E. Salajegheh, M. Ghalenoii, M. Layeghrafat, system identification of single layer space structures subjected to earthquake, Proceedings of the 2nd National Conference on Space Structures, University of Tehran, Tehran, Iran, (In Persian), 2007.

 120. E. Salajegheh, A. Rasekhi, S.M. Seyedpoor, Optimum design of akam joints of space structures, Proceedings of the 2nd National Conference on Space Structures, University of Tehran, Tehran, Iran, (In Persian), 2007.

 121. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor and S. Gholizadeh, Optimum design of arch dams including hydrodynamic effects for earthquake loading using the simultaneous perturbation stochastic approximation methodm, The Ninth International Conference on Computational Structures Technology (on CD), B.H.V. Topping, (Editors), Civil-Comp Press, Stirlingshire, United Kingdom, 2008.

 122. E. Salajegheh, H. Habib Aghahi, Performance based design of RC frames, 14th World Conference on Earthquake Engineering, 2008.

 123. E. Salajegheh, S. Ghaderi Sohi, A. Mohammadi, Nonlinear dynamic analysis of structures using cellular automata, 14th World Conference on Earthquake Engineering, 2008.

 124. J. Salajegheh, E. Salajegheh, S.M. Seyedpoor and S. Gholizadeh, arch dam optimization considering fluid-structure interaction with frequency constraints using artificial intelligent methods, 14th World Conference on Earthquake Engineering, 2008.

 125. E. Salajegheh, A. Mohammadi, S. Ghaderi Sohi, Optimum performance based design of concentric steel braced frames, 14th World Conference on Earthquake Engineering, 2008.

 126. E. Salajegheh, S. Gholizadeh, Metamodeling based Structural Optimisation for Earthquake Loading, in B.H.V. Topping, Y. Tsompanakis, (Editors), "Proceedings of the First International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering", Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 30, 2009. doi:10.4203/ccp.92.30

افتخارات کسب شده

 • ارایه بیش از 170 مقاله علمی – پژوهشی در مجلات و کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی و ملی
 • عضو 10 انجمن علمی بین‌المللی و ملی 
 • عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • ارایه مقاله در 20 کشور مختلف دنیا
 • ارایه 30 سخنرانی و سمینار در دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور
 • استاد راهنمای 10 دانشجوی دکتری و 50 دانشجوی کارشناسی ارشد و 200 دانشجوی کارشناسی
 • ارایه 22 درس مختلف در دوره‌های دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی
 • پژوهشگر نمونه در استان کرمان (3 مرحله)
 • پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید باهنر کرمان (2 مرحله)
 • پژوهشگر نمونه وزارت مسکن و شهرسازی
 • استاد نمونه کشوری
 • برنده جایزه افضلی‌پور
 • برگزیده پیشگامان و پیشکسوتان در دومین یادواره برگزیدگان مهندسی عمران ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 • چاپ بیوگرافی توسط 5 سازمان بین‌المللی به عنوان محقق برجسته
 • تکمیل 10 طرح تحقیقاتی تخصصی
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://idea.iust.ac.ir/find-57.10374.17935.fa.html
برگشت به اصل مطلب