مرکز رشد واحدهای فناور- آیین نامه ها
شیوه نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/9 | 

شیوه نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد واحدهای فناور:
http://idea.iust.ac.ir/find-56.18055.51304.fa.html
برگشت به اصل مطلب