- مقالات
89

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس یا ژورنال تاریخ نویسندگان 1 حفاظت شبکه توزیع شامل منابع انرژی پراکنده گردان در برابر جزیره شدن با استفاده از مولفه‌های متقارن ولتاژ و جریان با توجه به اثر خطا بر پارامترهای آشکارسازی هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 23-21/2/89 سید میثم سید برزگر، شهرام جدید 2 تخصیص هزینه انتقال به روش ماتریس امپدانس تعمیم یافته هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 23-21/2/89 مژده عبدی خورسند، شهرام جدید 3 Transmission Network Expansion Planning Using a DEA – Based Benders Decomposition هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 23-21/2/89 Shahab Dehghan, Hedayat Saboori, Ahad Kazemi, Shahram Jadid 4 استفاده‌ی همزمان از ضرایب بارپذیری و لاگرانژ در حل پخش بار بهینه (OPF) با هدف حداکثرسازی امنیت سیستم هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 23-21/2/89 مقداد تورانداز کناری، شهرام جدید 5 Economic Assessment Methods for Transmission Network Expansion Planning in Competitive Environments هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 23-21/2/89 Hedayat Saboori, Shahram Jadid 6 DCOPF – Based LMP Calculation Considering Line Reactive Flows هیجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران 23-21/2/89 Hedayat Saboori, Shahab Dehghan, Shahram Jadid 7 بررسی اثر حضور انواع مدل‌های تولید پراکنده بر روی پارامترهای منطقه نمونه شبکه توزیع نیروی برق تبریز پانزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق 15-14/2/89 عبدا جعفریان، شهرام جدید 8 آشکارسازی جزیره الکتریکی در شبکه‌توزیع با حضور منابع تولید پراکنده گردان با استفاده از ماشین‌بردار پشتیبان پانزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق 15-14/2/89 سید میثم سید برزگر، شهرام جدید 9 پخش بار اقتصادی در حضور نیروگاه‌های بادی پانزدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق 15-14/2/89 اسماعیل علیخانی، شهرام جدید، سید محمد علی موسوی 10 امکان‌سنجی و تحلیل هزینه به سود جهت پیاده‌سازی سیستم اندازه‌گیری هوشمند نخستین همایش شبکه‌های الکتریکی هوشمند 15/7/89 میثم رضائیان، علیرضا ذکریازاده، شهرام جدید 11 Stochastic multiobjective self - scheduling of a power producer in joint energy and reserves markets Electric Power Systems Research V.Vahidinasab, S. Jadid 12 Normal boundary intersection method for suppliers strategic bidding in electricity markets: An environmental/economic approach Energy Conversion and Management V.Vahidinasab, S. Jadid 13 بهره‌برداری از تولیدات پراکنده به کمک مکان‌یابی بهینه کلید در شبکه توزیع جزیره شده دومین کنفرانس نیروگاه‌های برق ایران حمید حلمی، شهرام جدید 14 Fuzzy multiobjective model for distributed generation expansion planning in uncertain environment European Transactions on Electrical power Euro. Trans. Electr. Power Alireza Zakariazadeh, Leila Alinezhad, Shahram Jadid 15 Optimum Simultaneous Clearing of Energy and Spinning Reserve Markets With High Penetration Of Wind Power Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2010) Alireza Zakariazadeh, Leila Alinezhad, Shahram Jadid
نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-55.7917.22555.fa.html
برگشت به اصل مطلب