- مدیر مرکز
مشخصات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  

 دکتر علیرضا همتی

         عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران
گروه جداسازی و فراوری مواد

  تلفن: ۷۳۲۲۸۷۵۴
   فاکس: ۷۷۲۴۰۴۹۵

 Alireza_hemmatiiust.ac.ir :Email

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-55.7861.10038.fa.html
برگشت به اصل مطلب