مرکز تحقیقات سیمان - کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  کارکنان

 آقای مهندس اسداله رحمانی: کارشناس امور آموزش و پژوهش  شماره تلفن: 77240466-77240475 ،داخلی 3750و 3751  

  آقای رضا خیالی: نامه رسان                                  شماره تلفن: 77240466-77240475 ،داخلی 3750و51

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.10388.17974.fa.html
برگشت به اصل مطلب