مرکز تحقیقات سیمان - چشم انداز و مأموریت
چشم انداز و مأموریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چشم انداز و مأموریت مرکز تامین فرصت هایی برای صنعت سیمان کشور در راستای توجه به تجارب و دستاوردهای نوآورانه جهانی است تا امکان بهره برداری مسئولانه از فناوری تقویت گردیده و بدین ترتیب فرآیند دستیابی به اهداف تعیین شده در دورنمای صنعت سیمان کشور تسهیل یابد. این چشم انداز از طریق نزدیک سازی اندیشمندان، دانشجویان، و کارشناسان مجرب صنایع سیمان و بتن و تجمیع عقاید و آراء در فضای تفاهم برای شناسایی نیازهای پژوهشی-آموزشی صنعت سیمان و طراحی و اجرای برنامه های مناسب جهت تأمین دانش مورد نیاز و فناوری های ضروری دنبال می شود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://idea.iust.ac.ir/find-54.10380.17961.fa.html
برگشت به اصل مطلب