مرکز تحقیقات سیمان - دورنما
دورنما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دورنمای مرکز فعال سازی پتانسیل های علمی و اجرایی کشور در راستای توسعه پویا و پایدار در فناوری های مواد و فرآیند در صنعت سیمان است.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://www.iust.ac.ir/find-54.10379.17960.fa.html
برگشت به اصل مطلب