مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- معرفی و شرح وظایف کارکنان
معرفی کارکنان مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت اداری تلفن داخلی
(...)۷۳۲۲
عکس Email
۱ محمد شکوری
کارشناس مسئول
امور فرهنگی اساتید
مدیران فرهنگی
اساتید مشاور
فناوری اطلاعات مدیریت
۷۴۲۴ m_shakouriiust.ac.ir
۲ مهدی شاهمرادی 
کارشناس امور فرهنگی
 ارتباط با مدارس
سایت معاونت
 فناوری اطلاعات معاونت
۷۴۰۲
mehdi_shahmoradiiust.ac.ir
۳ میثم جمشیدی
کارشناس امور فرهنگی کارکنان
آموزش فرهنگی و مسابقات کارکنان
مسئول مالی مدیریت
۷۴۲۷ jamshidi_miust.ac.ir
تلفن دانشگاه جهت تماس با تلفن داخلی:  ۴۸- ۷۷۲۴۰۵۴۰ تلفن مدیریت: ۷۷۲۴۰۴۶۰ و ۷۴۳۶ فکس مدیریت: ۷۷۴۹۱۲۳۸
آدرس : تهران/ میدان رسالت/ خیابان هنگام/ خیابان علم و صنعت/ دانشگاه علم و صنعت ایران/ ساختمان ۱۵خرداد/ طبقه سوم/ مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی
آدرس پست الکترونیک مدیریت : csciust.ac.ir شماره پیامک:   ۳۰۰۰۹۹۰۰۹۹۰۰۰۱
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.3474.3513.fa.html
برگشت به اصل مطلب