مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- تاریخچه
تاریخچه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مدیریت امور فرهنگی اساتید و کارکنان در تاریخ 24/6/1394 پس از 3 سال فعالیت، به پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با شرح وظایف بیشتر و طبق حکم ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر برخورداری به مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی تغییر نام یافت. این مدیریت فعالیت خود را با مدیریت جناب آقای دکتر مرزبان راد، دانشیار دانشکده خودرو، در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و در حوزه های غیر دانشجویی پیگیری خواهد کرد. مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی از زیرمجموعه های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشد. مجموعه دانشگاه از سه رکن اساسی دانشجویان، اساتید و کارکنان تشکیل شده است. دانشگاه علم و صنعت ایران به پشتوانه اساتید فرهیخته و کارکنان متعهد خود از سرمایه عظیمی در این بخش برخوردار است.

مسئولیت های این مدیریت عبارتند از:

  1. کلیه فعالیت های مرتبط با امور فرهنگی اساتید؛

  2. کلیه فعالیت های مرتبط با امور فرهنگی کارکنان؛

  3. واحد آموزش های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با اساتید و کارکنان دانشگاه؛

  4. دبیرخانه ستاد فرهنگی و رفاهی مرتبط با اساتید و کارکنان دانشگاه؛

  5. دبیرخانه فارغ التحصیلان؛

  6. صدور مجوز سفرهای اساتید و کارکنان دانشگاه؛

  7. پشتیبانی و پیگیری امور مرتبط با مدیران فرهنگی دانشکده ها؛

  8. پیگیری و پشتیبانی طرح استاد مشاور در دانشگاه؛

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.2912.3689.fa.html
برگشت به اصل مطلب