مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- مدیران فرهنگی دانشکده ها
برگزاری نشست مسئولین حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با مدیران فرهنگی دانشکده ها / ۱۷آبان۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/18 | 
برگزاری نشست مسئولین حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی با مدیران فرهنگی دانشکده ها در روز سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱، در این جلسه حاضرین به بحث و بررسی در خصوص شرایط امروز کشور و دانشگاه پرداختند و راه کارهای خود را برای برون رفت از این شرایط بیان کردند. ایجاد فضای گفت و گو و درک متقابل دانشجویان و همچنین برگزاری میزگرد ها و جلسات بحث آزاد از جمله پیشنهاداتی بود که در این جلسه مطرح گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14969.68995.fa.html
برگشت به اصل مطلب