مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سفرهای ویژه کارکنان
اطلاعیه سفر و فرم ثبت نام سفر مشهد مقدس کارمندان و خانواده محترم بهمن 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/7 | 

به نام خدا

AWT IMAGE

اطلاعات سفر و فرم ثبت نام سفر مشهد مقدس کارمندان و خانواده محترم (pdf)

AWT IMAGE

فرم ثبت نام (word)

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.14964.43182.fa.html
برگشت به اصل مطلب