مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- سفرهای ویژه اساتید
اطلاعات سفر و فرم ثبت نام سفر مشهد مقدس اساتید و خانواده محترم بهمن 1394

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/7 | 

به نام خدا

اطلاعات سفر و فرم ثبت نام  سفر مشهد مقدس اساتید و خانواده محترم (pdf)

فرم ثبت نام (word)

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://www.iust.ac.ir/find-42.14963.43181.fa.html
برگشت به اصل مطلب