مرکز مشاوره دانشجویی- کارکنان و شرح وظایف آنان
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

معرفی کارکنان مرکز مشاوره و سبک زندگی


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
azadeh.nj۱۳۹۰gmail.com

آزاده نطنزی
۷۷۲۴۰۳۹۲-۷۷۲۴۰۳۹۳ 
-مسئول طرح پات(پیشگیری از افت تحصیلی)
-مسئول طرح خداقوت در ایام امتحانات

AWT IMAGE

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

m_nedaeeyahoo.com

 معصومه ندایی
۷۷۲۴۰۳۹۲-۷۷۲۴۰۳۹۳ 

-مشاور آموزشی و دبیر کمیسیون تخصصی موارد خاص

-مسئول کارگروه ارتباط با اولیاء و کارگاه های آموزشی

AWT IMAGE

 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

amirzahediiust.ac.ir

نیلوفر امیرزاهدی
۷۷۲۴۰۳۹۲-۷۷۲۴۰۳۹۳ 

- مدیرسایت، سردبیر نشریات 
- مدیر اجرای طرح های پژوهشی وزارت علوم (کارنامه سلامت روان دانشجویان، طرح سیمای زندگی دانشجویان)


مهدی شکوهی
 m_shokohiiust.ac.ir

داخلی ۲۴۲۷ و ۷۷۲۰۸۱۱۴

-کارشناس مسئول مرکز مشاوره

AWT IMAGE

دیپلم

رضا اسدزاده

۷۷۲۴۰۳۹۲-۷۷۲۴۰۳۹۳

-امور خدمات و تدارکات

-نامه رسان


کارشناس مددکاری اجتماعی
smousavy۶۶gmail.com

سمیه سادات موسوی
۷۷۴۹۱۲۲۱
۷۷۲۴۰۴۶۴ پذیرش
-مسئول پذیرش 
-پیگیری مراحل درمان مراجعین حاد (رفتارهای خودآسیب رسان)
-مداخله در بحران و عضو کمیسیون تخصصی موارد خاص

کارشناس ارشد مشاوره
farzane.naqibyahoo.com

فرزانه نقیب
 ۷۷۲۴۰۳۹۲-۷۷۲۴۰۳۹۳  
-کارشناس سبک زندگی و ازدواج

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
nikpoormiust.ac.ir
مریم نیک پور
 ۷۷۲۴۰۳۹۲-۷۷۲۴۰۳۹۳ داخلی ۲۴۱۵
-کارشناس برگزاری اردوها و کارگاه های خوابگاهی
-امور مالی مرکز
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مشاوره دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-40.3280.3450.fa.html
برگشت به اصل مطلب