دفتر برنامه ریزی درسی- طرح درسها آرشیو
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
دکتر اله وردی : انتقال حرارت پیشرفته - مهندسی سیمان

دکتر عصاره

دکتر شاه حسینی : ریاضیات مهندسی پیشرفته

دکتر هاشم آبادی

دکتر کثیری : فرایندهای پتروشیمی- مدل سازی وشبیه سازی فرایندها - محاسبات عددی پیشرفته

دکتر موحدی راد : انتقال حرارت پیشرفته جابجائی

دکتر فصیحی : فرایندهای پلیمری - رئولوژی پلیمرها

دکتر دهقانی

دکتر محمدی : فرایندهای جداسازی غشایی- مکانیک سیالات پیشرفته

دکتر نوروز بیگی : نانوذرات(روشهای سنتز ومشخصه یابی) - آمار درفرایندهای مهندسی

دکتر رهبر : انتقال جرم پیشرفته - استخراج مایع پیشرفته

دکتر ثباتی : طراحی مفهومی فرایندها

دکتر قائمی: ریاضی پیشرفته( بایوتکنولوژی)

دکتر وحیدی: ریاضیات مهندسی پیشرفته

دکتر صادقی: بهینه سازی فرایندها

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.14043.34813.fa.html
برگشت به اصل مطلب