دفتر برنامه ریزی درسی- طرح درسها آرشیو
تحصیلات تکمیلی فناوریهای نوین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر زاهدی: سامانه های نانوپلیمتری - مهندسی فرایند

دکتر بنا: نانومواد۱ - اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد

دکتر احمدی: تحلیل سیستمهای انرژی - مکانیک سیالات پیشرفته

دکتر جلالی: اصول پیشرفته شیمی در نانوفناوری

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.14043.33809.fa.html
برگشت به اصل مطلب