دفتر برنامه ریزی درسی- طرح درسها آرشیو
کارشناسی فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر اسلامی: فیزیک مدرن

دکتر ملاباشی: اسپکتروسکوپی

 دکتر عبدالوهاب: بیوفیزیک - ترمودینامیک ومکانیک آماری

دکتر شایگان منش: اپتیک

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.14043.33799.fa.html
برگشت به اصل مطلب