دفتر برنامه ریزی درسی- طرح درسها آرشیو
کارشناسی عمران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دکتر منصور خاکی : ماشین آلات ساختمانی در راهسازی - روسازی راه

دکتر زیاری- دکتر جباری- دکتر کاوه

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.14043.33797.fa.html
برگشت به اصل مطلب