دفتر برنامه ریزی درسی- طرح درسها
طرح درسها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

طرح درسها به تفکیک دانشکده ها و اساتیدبه شرح زیر است:

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.14038.33775.fa.html
برگشت به اصل مطلب