دفتر برنامه ریزی درسی- نمونه برنامه درسی
نمونه برنامه درسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه دانشکده ها و گروههای مختلف

فایل قالب تدوین یا بازنگری برنامه درسی رشته-گرایش ها را از اینجا می توان دانلود کرد. این فایل مطابق با آخرین نسخه منتشر شده دفتر برنامه ریزی آموزش عالی است. جهت دسترسی به نمونه های تکمیل شده این فایل می توانید به آدرس  ۲۸۳/msrt.ir/fa/grid مراجعه و برنامه های درسی مصوب سال ۱۳۹۹ به بعد را مشاهده نمایید.
 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.13842.32044.fa.html
برگشت به اصل مطلب