دفتر برنامه ریزی درسی- ایجاد رشته وگرایش جدید
ایجاد رشته وگرایش جدید

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

گردش کار ایجاد رشته وگرایش جدید

سوابق

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12711.27398.fa.html
برگشت به اصل مطلب