دفتر برنامه ریزی درسی- وضعیت تشکیل کلاسها
وضعیت تشکیل کلاسها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

از سال ۱۳۸۳ فرم های تشکیل کلاس ها در هفته اول و آخر نیمسال به این دفتر ارسال شده، که بررسی این فرم ها بصورت دستی و بر اساس مقایسه با برنامه هفتگی نیمسال مورد نظر انجام می گردید. پس از بررسی و اعلام جدول درصد کلاس های تشکیل نشده هر دانشکده، نتایج در قالب نامه ای محرمانه به روسای دانشکده ها وهمچنین رئیس دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه ارسال می گردید. پس از گذشت چهار سال تحصیلی، و مطابق نظر شورای آموزشی دانشگاه، بجز هفته اول وآخر، وضعیت تشکیل کلاسها در دو هفته غیر متوالی هر نیمسال نیز به آمار فوق اضافه گردید. همچنین با نظر شورای مذکور، از نیمسال اول ۹۲-۹۱ وضعیت تشکیل کلاسها برای کل ترم، و فقط به صورت سیستمی انجام شده و روش کاغذی از مراحل انجام کار حذف گردید.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12486.26127.fa.html
برگشت به اصل مطلب