دفتر برنامه ریزی درسی- بانک اطلاعاتی آرشیو
دکترای برق

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گرایشهای مقطع دکترای برق به این شرح است:

مهندسی برق-الکترونیک

مهندسی برق-قدرت

 مهندسی برق-مخابرات میدان و موج

 مهندسی برق-مخابرات سیستم

مهندسی  برق-کنترل

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-38.12398.25728.fa.html
برگشت به اصل مطلب