دفتر برنامه ریزی درسی- دانشکده ها و مقاطع
دانشکده ها و مقاطع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

عناوین رشته ها به تفکیک دانشکده ها و مقاطع تحصیلی به شرح زیر می باشد:

دانشکده مهندسی برق »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده مهندسی راه آهن »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده مهندسی خودرو »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده شیمی »» کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده مهندسی کامپیوتر »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده مهندسی مکانیک »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده مهندسی مواد »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده مهندسی عمران »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده مهندسی شیمی »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده مهندسی صنایع »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده معماری وشهرسازی»» کارشناسی - کارشناسی ارشد -دکترا

دانشکده ریاضی »» کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکترا

دانشکده فیزیک »» کارشناسی - کارشناسی ارشد -دکترا

دانشکده فناوریهای نوین »» کارشناسی ارشد:  مهندسی سیستمهای انرژی _ فیزیک هسته ای _ مهندسی فناوری ماهواره_ فناوری نانو

گروه زبانهای خارجی »» کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی پیشرفت »» کارشناسی ارشد:   توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی — اقتصاد انرژی — مدیریت اجرایی

مرکزآموزش الکترونیکی »» کارشناسی - کارشناسی ارشد

واحد بهشهر »» کارشناسی - کارشناسی ارشد

واحد نور »» کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع-مدیریت سیستم وبهره وریزیست فناوری

دروس عمومی »» کارشناسی: دروس سرویسی  معارف، تربیت بدنی، زبان خارجی و مهارتهای زندگی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.12388.25639.fa.html
برگشت به اصل مطلب