دفتر برنامه ریزی درسی- بازنگری دروس
بازنگری دروس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

قراردادهای بازنگری برنامه های درسی

تغییر در برنامه درسی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://www.iust.ac.ir/find-38.12382.25560.fa.html
برگشت به اصل مطلب