دفتر برنامه ریزی درسی- بازنگری دروس
بازنگری دروس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قراردادهای بازنگری برنامه های درسی

تغییر در برنامه درسی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر برنامه ریزی درسی:
http://international.iust.ac.ir/find.php?item=38.12382.25560.fa
برگشت به اصل مطلب