دانشکده مهندسی برق- مرکز کامپیوتر
مرکز کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

  مرکز کامپیوتر:

مرکز کامپیوتر دانشکده دارای ۳۸ دستگاه کامپیوتر است که از طریق شبکه کامپیوتری به هم متصل بوده و مورد بهره برداری دانشجویان قرار می گیرد و شامل ۲ گروه نرم افزار عمومی و تخصصی است .

نرم افزارهای عمومی

نرم افزارهای تخصصی

Microsoft Office ۲۰۱۳

Matlab R۲۰۱۳a

Microsoft Visio ۲۰۱۳

Ansoft Hfss ۱۴

Adobe Acrobat Reader ۱۱

DXP

Adobe Acrobat Pro ۱۰

Proteus

Pdf Factory

Code Vision

doPDF

BASCOM

WinRAR

Nero

Ultra ISO

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.8832.12518.fa.html
برگشت به اصل مطلب