دانشکده مهندسی برق- مدیران گروه‌ها
مدیران گروهها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیران گروه ها

مدیر گروه الکترونیک

مدیر گروه قدرت

مدیر گروه کنترل

AWT IMAGE

دکتر ستار میرزا کوچکی

AWT IMAGE

دکتر داود عرب خابوری

AWT IMAGE

دکتر محمد فرخی

مدیر گروه مخابرات

مدیر گروه مهندسی پزشکی

مدیر امور فرهنگی و خلاقیتهای علمی دانشجویان

AWT IMAGE

دکتر نادر کمجانی

AWT IMAGE

دکتر وحید شالچیان

AWT IMAGE

دکتر محمدعظیم کرمی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.8825.12697.fa
برگشت به اصل مطلب