دانشکده مهندسی برق- اخبار علمی- پژوهشی
مقاله برگزیده هفته در مجله IEEE Access توسط همکاران آزمایشگاه علوم و مهندسی اعصاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/9 | 
  
 
 در این مقاله نشان داده شد که زمانهای اعمال نیرو و حالت
استراحت و
خود نیروی اعمالی توسط دست موشهای صحرایی به
طور دقیق از روی سیگنالهای میدانی محلی مغزی قابل رمزگشایی
می باشد.
لینک خبر که توسط مجله اطلاع رسانی شده است در زیر آمده است.
LinkedIn:www.linkedin.com/company/ieee-access

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9177005/
                     

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=35.6168.61850.fa
برگشت به اصل مطلب