دانشکده مهندسی برق- مسئولیت های اجرایی
مسئولیتهای اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/7 | 

• مدیر گروه قدرت از تیرماه 1393 تاکنون

• معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق(1384-1382) به مدت دو سال
• مسئول ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق (1380-1378) به مدت دو سال
• عضو کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1385-1383) به مدت دو سال

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.16078.43826.fa.html
برگشت به اصل مطلب