دانشکده مهندسی برق- Research Laboratory
Research Laboratory

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/1 | 

Neural Interface Lab

Brain-Computer Interface Lab

Neuroscience and Neuroengineering Lab

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://idea.iust.ac.ir/find-35.15723.43082.fa.html
برگشت به اصل مطلب